Καλή επιτυχία στη Βανέσα και στην Κένταλ!

Public Defence3


Λαχάνου Βαΐα: Συναισθηματική Νοημοσύνη και Αντίληψη Ακαδημαϊκής Επίδοσης στο Μάθημα «Η Διδακτική των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών» σε Φοιτητές ΤΕΦΑΑ
(Υπό την επίβλεψη της Δρ. Βασιλικής Ζήση)


 Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να μελετήσει αν η Συναισθηματική Νοημοσύνη (ΣΝ) φοιτητών ΤΕΦΑΑ, συνδέεται με την αντίληψη για την επίδοσή τους στο μάθημα η Διδακτική των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών. Διερευνήθηκε ακόμη, κατά πόσο η αυτοεκτίμηση και η ΣΝ συνδέονται με την αντίληψη της ακαδημαϊκής επίδοσης, αλλά και την απόδοση στο συγκεκριμένο μάθημα. Μελετήθηκαν επίσης οι αντιλήψεις και τα συναισθήματα των φοιτητών για τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος. Στην έρευνα συμμετείχαν 78 άτομα με ΜΟ ηλικίας τα 19 έτη, φοιτητές ΤΕΦΑΑ που παρακολούθησαν στο χειμερινό εξάμηνο το συγκεκριμένο μάθημα. Για το σκοπό της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η Ελληνική Κλίμακα Συναισθηματικής Νοημοσύνης (ΕΚΣΥΝ; Tsaousis, 2008), το ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης (Rosenberg, 1989) και συσκευή ηχογράφησης για την καταγραφή των συνεντεύξεων. Η πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (one-way MANOVA) έδειξε στατιστικά σημαντική επίδραση της ΣΝ στην τελική βαθμολογία, αλλά μόνο για τον παράγοντα Ενσυναίσθηση και Ενδιαφέρον (p< .01), με τα άτομα που πέτυχαν καλή βαθμολογία, να έχουν σημαντικά καλύτερο σκορ από τα άτομα που απέτυχαν (p< .05) και αυτά που πέτυχαν πολύ καλή (p< .01) βαθμολογία. Η ανάλυση διακύμανσης (one-way ANOVA) έδειξε μη στατιστικά σημαντική επίδραση της Αυτοεκτίμησης στην αντιλαμβανόμενη βαθμολογία και στην τελική βαθμολογία. Αλλά ούτε και η επίδραση της ΣΝ στην αυτοεκτίμηση ήταν σημαντική (p> .05). Από την ποιοτική ανάλυση των συνεντεύξεων φάνηκε ότι είναι πολύ σημαντικό να διδάσκεται ο Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός στο ΤΕΦΑΑ, καθώς φέρνει σε επαφή τους νέους με την παράδοση, βοηθάει μέσω του ρυθμού σε όλα τα υπόλοιπα αθλήματα, είναι μορφή άσκησης ενώ βοηθάει τους νέους στην κοινωνικοποίηση. Τέλος η μέθοδος διδασκαλίας ελληνικού παραδοσιακού χορού στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων, είναι καινοτόμα καθώς στηρίζεται στην κατανόηση των ήχων αρχικά και κατ’ επέκταση στην κίνηση, δίνει στους μαθητές την αίσθηση και την αυτοπεποίθηση ότι γνωρίζουν τι χορεύουν και δεν μιμούνται απλά τον καθηγητή.

Λέξεις κλειδιά: συναισθηματική νοημοσύνη, αντιλαμβανόμενη επίδοση, αυτοεκτίμηση, ελληνικός παραδοσιακός χορός, ΤΕΦΑΑ.


Kendall Ayers: Developing Coping strategies from Fear of Failure in youth female soccer
(Under the supervision of Dr Papaioannou Athanasios)


Competitive sports can apply a significant amount of pressure on athletes, especially for youth athletes. The aim of this qualitative study is to investigate the experiences of 10 youth elite female soccer players who participated in two studies: 1) a three-week study to develop a coping strategy for fear of failure in three season games and 2) a five-day control experiment to test self-talk. Participants, who were chosen based on their previous experience participated with the national team (tried out and played), underwent individual structured interviews about how they experienced fear of failure, define perfectionism, and how they coped with failure in competitions. Interviews were reflected based on a phenomenological approach from their experience with the national team, to find a solution for future play. Four psychological skills were applied: (1) Self-talk (2) deep breathing exercises, (3) imagery, and (4) reframing the mind. I compared findings from both studies and related them to existing research, discussed the effect of coping strategies on youth athletes, spoke about the progression of the athletes throughout the experiment, and then suggested possible implications for future research for older athletes and higher levels.

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter
Read 877 times