Phone

γραμματεία: msc@pe.uth.gr

Αίτηση Εισαγωγής

DSC 4821WEBS
φωτό: φοιτητές του προγράμματος


Περίοδος Αιτήσεων


1 Μαρτίου έως 31 Μαίου 2019


Προαπαιτούμενα:

1) Βασικό πτυχίο. Αίτηση εισαγωγής δικαιούνται πτυχιούχοι:

 • Τ.Ε.Φ.Α.Α.,
 • Ψυχολογίας
 • Παιδαγωγικών Τμημάτων
 • Συναφών ειδικοτήτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντιστοίχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής
 • Πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφών γνωστικών αντικειμένων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 12γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α΄).

Το 25% των εισακτών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογία της Άσκησης θα πρέπει να είναι πτυχούχοι Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή συναφών Πανεπιστημιακών Σχολών/Τμημάτων της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (υποβάλλεται αναγνώριση τίτλου από το ΔΟΑΤΑΠ). Σε περίπτωση που ο όρος αυτός δεν ικανοποιείται, ο τελευταίος της κατάταξης των επιτυχόντων θα αντικαθίσταται από τον πρώτο της κατάταξης των επιτυχόντων με το σχετικό πτυχίο. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας, για επιπλέον διευκρινήσεις, αν δεν εμπίπτετε στις παραπάνω κατηγορίες.

2) Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου  Lower


 Βήματα Αίτησης


 1. Κατεβάστε την Αίτηση από τον Κατάλογο των Εντύπων.
 2. Συγκεντρώστε όσα παραστατικά διαθέτετε από τα αναφερόμενα στο έντυπο "Ειδικό Σύστημα Μορίων". Στο έντυπο αυτό μπορείτε να υπολογίσετε κατά προσέγγιση πόσα μόρια συγκεντρώνετε.
 3. Στη συνέχεια, ταχυδρομήστε το ντοσιέ, ή προσκομήστε το οι ίδιοι, εντός των ημερομηνιών, με την αίτηση και τα απαραίτητα παραστατικά, στη διεύθυνση:

ΠΜΣ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Καρυές 42 100 Τρίκαλα
τηλ. +30 2431047019


Κατάλογος Εντύπων για την αίτηση


Απαραίτητα έγγραφα για κατέβασμα προκειμένου να κάνετε την αίτησή σας. Παρακαλώ πατήστε πάνω στους τίτλους.

Download1

Αίτηση Μεπαπτυχιακού

Ειδικό Σύστημα Μορίων

Πρόταση Έρευνας


Έντυπα, για τους επιτυχόντες στο Πρόγραμμα


Εφόσον είστε στους επιτυχόντες του ΠΜΣ «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ » και επιθυμείτε να κάνετε αποδοχή της θέσης σας,  σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε ή να καταθέσετε αντίστοιχα, στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού  τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση Εγγραφής
 2. Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας σας
 3. Αποδεικτικό κατάθεσης των διδάκτρων (θα πρέπει να  καταθέσετε σε ειδικό Λογαριασμό της  ALPHABANK το ποσό της πρώτης δόσης. Ο αριθμός λογαριασμού στον οποίο θα πρέπει να γίνει η κατάθεση είναι ο εξής 310-00-2002-020927. Στην αιτιολογία κατάθεσης θα αναφέρετε ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ τον κωδικό του μεταπτυχιακού, ο οποίος είναι 5850, και το ονοματεπώνυμο σας.)
 4. Δύο φωτογραφίες 
 5. Αφού κάνετε την εγγραφή σας και πάρετε αριθμό μητρώου θα μπορέσετε να βγάλετε το πάσο σας ηλεκτρονικά πλέον στην παρακάτω ιστοσελίδα έχοντας μια φωτογραφία σας σκαναρισμένη στον υπολογιστή διότι θα σας ζητηθεί (https://submit-academicid.minedu.gov.gr/)

Download1

 Αίτηση Εγγραφής στο ΠΜΣ 

Αίτηση μη Αποδοχής Θέσης


Διαδικασία αιτήσεων/επιτροπή αξιολόγησης


Οι αιτήσεις των υποψηφίων με τα συνημμένα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διαβιβάζονται στην Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στις 2 προαναφερόμενες περιόδους.
Στα μέσα Ιουνίου βγαίνουν τα αποτελέσματα της α΄ περιόδου αιτήσεων και στα μέσα Σεπτεμβρίου τα αποτελέσματα της β΄περιόδου των αιτήσεων. Το εξάμηνο ξεκινάει στα τέλη του Σεπτεμβρίου.

Έργο της Επιτροπής είναι τα παρακάτω:

 • Έλεγχος των αιτήσεων ως προς το έγκαιρο της υποβολής τους.
 • Έλεγχος της γλωσσικής επάρκειας. Η βασική γνώση της Αγγλικής γλώσσας τεκμηριώνεται κατά το ελάχιστο με πιστοποιητικό Lower. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αγγλόφωνου Πανεπιστημίου.
 • Έλεγχος και αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων πιστοποιητικών.

Κόστος Προγράμματος


Συνολικό κόστος Προγράμματος: 3.600 ευρώ σε τρεις δόσεις (επικοινωνήστε με τη γραμματεία για περισσότερες διευκρινήσεις)


Διαδικασία Επιλογής Διδακτορικών Φοιτητών


Αιτήσεις για εγγραφή στο Π.Μ.Σ. με στόχο την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος μπορούν να υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι αιτήσεις των υποψηφίων, εκτός από τα προβλεπόμενα από το Πρόγραμμα δικαιολογητικά, θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά και από ειδικό έντυπο συμπληρωμένο από μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που ανήκει στις βαθμίδες του Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή στην οποία θα αναφέρεται η πρόθεση του να αναλάβει την επίβλεψη του υποψηφίου κατά την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής. Η Σ.Ε.Μ.Σ. του Π.Μ.Σ. αξιολογεί τις αιτήσεις και προτείνει στη Γ.Σ.Ε.Σ. την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης καθώς και τις τυχόν υποχρεώσεις του φοιτητή ή της φοιτήτριας για παρακολούθηση μαθημάτων από το Προπτυχιακό ή/και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

Για την ένταξη στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος απαιτείται η κατοχή ΜΔΕ ή αντίστοιχο τίτλο αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ στο ευρύτερο πεδίο της επιστήμης του Αθλητισμού της Άσκησης και Υγείας ή ισότιμου τίτλου στο ίδιο ή συναφές αντικείμενο από ΑΕΙ, ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με Ερευνητική Διατριβή. Κάτοχοι ΜΔΕ που δεν εκπόνησαν κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών τους σπουδών ερευνητική διατριβή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.


Έντυπα για τον Διδακτορικό Κύκλο Σπουδών


Download1

Αίτηση

Βιογραφικό Σημείωμα

Έντυπο επιβλέποντος Καθηγητή για τον Διδακτορικό Καθηγητή


Σας ευχαριστούμε πολυ για το ενδιαφέρον σας και περιμένουμε να απαντήσουμε με χαρά στις ερωτήσεις σας

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter